results


 

Grade 5 Results


1. Clara Hwang
2. Jeffrey Yeh
3. Deshin Finlay
4. Duncan Dauvergne
5. Roger Zhang
6. Kevin Fang
7. Anson Wong
8. Sandra Long
9. Gloria Chu
10. Anne Zhu

 

Grade 6 Results


1. Jeffrey Choi
2. Denny Choi
3. Juno Jung
4. Jonathan Leung
5. Timothy Wai
6. Yiyi Wang
7. Bill Xia
8. Eric Shen
9. Keith Lui
10. Sophie Jisoo Kwalk

 

Grade 7 Results


1. Aram Ebtekar
2. Joel Li
3. Qi Liu
4. Alarica Tang
5. Yuan Liang
6. Tae Ken Kim
7. Daniel Park
8. Aaron Lo
9. Bryan Huang
10. Elliot Hoyt